Oferta

Va propunem urmatoarea oferta de administrare imobil cuprizand urmatoarele servicii:, conform legii 196/2018, cu completarile si modificarile ulterioare la urmatorele preturi:

 • minim 300 lei/imobil
 • 15 lei/ap /imobil cu min. 70 ap.
 • 20 lei/ap /imobil cu max 69 ap.
 • infiintare asociatia de proprietari 2.000 lei.
 • modificari acta constitutive: 500 lei.

SERVICII DESCRIERE SERVICII
MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL Conform descriere din Anexa 1
MANAGEMENT TEHNIC Conform descriere din Anexa 1
MODALITATI DE PLATA a cheltuielilor de intretinere
 • Numerar la sediul administrației sau la banca
 • Virament bancar in contul asociației de proprietari
 • Online cu card bancar Master Card si Visa Card
 • Terminale de plăti SelfPay, PayPoint, Un-Doi, etc.
 • CITIREA DE CONTOARE de apa, energie electrica sau termica
 • Semestrial la cele din apartamente
 • Lunar la cele din apartamente ( implica costuri suplimentare ).
 • Lunar la cele din casa scării sau cu citire la distanta ( AMR )
 • PAVIZIER ONLINE acces gratuit cu aplicație mobila/td>
 • Se poate vedea: lista facturilor, copia lor (dacă au fost atașate sau scanate) modul in care au fost repartizate și plățile efectuate;
 • Posibilitatea de a introduce indecșii contoarelor de apartament (ex: apometre);
 • Sunt afișate pana la 100 de rapoarte sau anunțuri;
 • Plata online cu card bancar a cheltuielilor de întreținere
 • MENTENANTA preventiva, reactivă, întreținere/td>
 • Suport tehnic si intervenție in caz de avarii la instalațiile si echipamentele care deservesc pârțile comune ale imobilului.
 • Le cerere se prestează servicii de: curățenie, zugrăveli, deratizare si dezinsecție, reparații acoperișuri, hidroizolații, întreținere spații verzi, etc
 • Urmărire comportare in timp construcție imobil.
 • Anexa 1 Atribuțiile administratorului conform legislației in vigoare
  MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL
  • organizează și conduce contabilitatea în partidă simplă și activitatea de casierie
  • gestionează, separat pentru fiecare asociație, bunurile materiale și fondurile bănești ale asociației, conform hotărârilor adunării generale și dec iziilor comitetului executiv;
  • notifica, în scris, proprietarul care are plăți restante la cheltuielile comune ale imobilului asupra datoriilor și înștiințe ază președintele și comitetul executiv al asociației de proprietari despre restanțe.
  • gestionează, conform hotărârilor adunării generale sau comitetului executiv, fondul de rulment și fondul de reparații constituite la dispoziția asociației de proprietari, precum și alte fonduri constituite de către aceasta;
  • calculează, întocmește, supune verificării cenzorilor/comisiei de cenzori, supune aprobării comitetului executiv și afișează la avizier lista lunară a cheltuielilor de întreținere, întocmită conform reglementărilor în vigoare;
  • întocmește lunar și depune semestrial la compartimentul specializat în sprijinirea și îndrumarea asociațiilor de proprietari pe a cărei rază teritorială se află condominiul situația soldurilor elementelor de activ și pasiv
  • afișează lunar, la avizier, lista de venituri și c heltuieli ale asociației, care cuprinde inclusiv veniturile obținute din exploatarea proprietății comune
  • pentru realizarea lucrărilor de întreținere, reparații sau investiții privind proprietatea comună, administratorul, ținând seama de preț, durata de execuție și calitate, supune spre analiză și aprobare comitetului executiv oferte ale operatorilor economici care satisfac cerințele asociației de proprietari, conform legislației în vigoare
  MANAGEMENT TEHNIC
 • propune și supraveghează lucrări având ca scop conservarea și întreținerea acestuia
 • supraveghează atât lucrările care privesc administrarea, cât și personalul angajat
 • în caz de urgență, cu acordul comitetului executiv, inițiază executarea tuturor lucrărilor necesare protejării imobilului efectuează formalitățile necesare în angajarea contractelor cu furnizorii de servicii pentru exploatarea și întreținerea condominiului, derularea și urmărirea realizării acestor contracte;
 • asigură gestionarea condominiului conform hotărârilor adunării generale și deciziilor comitetului executiv, cu respectarea prevederilor legale în vigoare